Projekat ENZA prvi je projekat ove vrste u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ovog projekta bio je podizanje svijesti o značaju, potencijalima i mogućnostima za lokalni razvoj putem djelovanja kroz energetske zadruge. Osim navedenih ciljeva kroz projekat su se promovisali načini korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) putem zadruga u vlasništvu lokalnog stanovništva, odnosno promovisana je energija u rukama građana.

 

U sklopu ovog projekta organizovana su tri seminara „ENergetske ZAdruge kao pokretač lokalnog ekonomskog razvoja“ u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli. Osim navedenog kreiran je Priručnik o energetskim zadrugama u okviru kojeg je predstavljena okvirna mapa puta za pokretanje projekata energetskih zadruga u BiH, te primjeri poslovnih modela. Priručnik je koncipiran da ima logičan slijed za čitaoca, tako se u početku objašnjava generalni koncept zadruge, njihovo osnivanje i šta su zapravo energetske zadruge i po kojim poslovnim modelima mogu biti organizovane. Zatim se daje pregled potencijala za energetske zadruge u BiH, navode virtuelni primjeri osnivanja energetskih zadruga za tri vrste OIE, te se daje pregled nekoliko uspješnih energetskih zadruga u EU i regionu. Ovaj priručnik dostupan je na

sljedećem linku:

 

http://www.reic.org.ba/wp-content/uploads/2013/09/PRIRUCNI_ENZA_web.pdf

 

Također, u sklopu ovog projekta odvijali su se struktuirani dijalozi i intervjui sa ključnim donosiocima odluka:

  • Fond za zaštitu okoliša FBiH
  • Privredna komora FBiH
  • Privredna komora KS
  • Zadružni savez BiH.

 

Kroz ove intervjue i dijaloge saznajemo da većina institucija podržava projekte OIE, te da su lično upoznati sa konceptom energetskih zadruga, međutim niti jedna od organizacija nije u datom momentu sprovodila aktivnosti u vezi sa energetskim zadrugama. Svi ispitanici su izrazili želju za daljim usavršavanjem i edukacijom koja se odnosi na energetske zadruge u Bosni i Hercegovini. Kao barijere za snažniji razvoj energetskih zadruge u BiH je navedeno da je i dalje niska svijest građana i donosioca odluka o korištenju OIE na lokalnom nivou, te da je potrebno kontinuirano raditi na podizanju svijesti i edukaciji iz ove oblasti. Kao najveći potencijali za korištenje OIE na lokalnom nivou su navedene biomsasa, biogas, sunčeva energija, vjetar i hidroenergija.

U okviru projekta izvršena je identifikacija pilot projekta za osnivanje energetskih zadruga. Realizovano je ukupno pet sastanaka, na kojima su prisustvovali i predstavnici GIZ-a. Upriličene su posjete u gradovima/regijama koje imaju potencijal za uspostavljanje energetske zaduge. Odabrani gradovi/regije bili su:

  • Novi Travnik – korištenje biomase
  • Laktaši – proizvodnja biogasa
  • Kozarac – proizvodnja biogasa
  • Grude – proizvodnja biodizela i peleta
  • Mostar – energija iz Sunca.