Zadružno vlasništvo nad obnovljivim izvorima energije nema široku primjenu u Češkoj Republici. Otprilike 45 općina posjeduje decentralizovane elektrane na obnovljive izvore energije, a većina njih (31) imaju grijanje na biomasu. Većina od 500 postrojenja za bioplin su u vlasništvu poljoprivrednih kompanija, a samo mali broj njih zasnovan je na principima zadružnog vlasništva. Tri općine posjeduju vjetroelektrane, a četiri općine male hidroelektrane i sedam fotonaponskih elektrana.

Opštine uglavnom imaju ograničene mogućnosti za razvoj sličnih energetskih projekata. Teško im je i uzeti dugoročni kredit. Nakon odbacivanja ulaznih tarifa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, situacija se pogoršala.

Zajedničko vlasništvo je prilično uobičajeno u slučaju stambenih zgrada. Mnogi su stanovi u vlasništvu konzorcijuma vlasnika. Projekti energijske efikasnosti za takve stanove mogu se smatrati projektima napajanja u zajednici. Postoji dobra šansa da će neki projekti za poboljšanje energijske efikasnosti stambenih i opštinskih zgrada dobiti subvencije putem EU fondova, pa se očekuje da će broj takvih projekata u zajednici porasti.

Izvor: https://www.communitypower.eu/en/czech-republic.html