U sklopu ovog projekta osnovni zadatak bio je da se koncept energetskih zadruga promoviše, ali i da se sa pravnog aspekta pomogne pri osnivanju energetske zadruge. Odabrane su dvije potencijalne energetske zadruge u BiH: Prijedor i Nemila. Održano je više sastanaka sa zainteresiranim stranama gdje je lokalno stanovništvo imalo mogućnost da se pobliže upozna sa konceptom energetskih zadruga i sa važnošću istih. Na odabranim energetskim zadrugama analizirali su se tehnički potencijali za odabrane obnovljive izvore energije, odnosno u ovom slučaju stajnjak i drvnu sječku, te se izvršila analiza finansijske i ekonomske opravdanosti, SWOT analiza i analiza spremnosti uključivanja različitih aktera u energetsku zadrugu.

 

Osim navedenih aktivnosti organizovane su dvije javne tribine u Prijedoru i Nemili koje su služile kao katalizator u smislu širenja informacija o inicijativi na širem prostoru. Nakon što su se identificirali zainteresovani članovi energetske zadruge, definisala se i vizija, te su se ustanovili tehno-ekonomski potencijal zadruge odredili su se poslovni modeli koji se mogu primijeniti na spomenutim energetskim zadrugama.

 

Organizovan je trening za članove energetske zadruge sa fokusom na odabrane OIE i odabrani poslovni model zadruge. Pored ovih aktivnosti, u sklopu ovog projekta, prikupljena je neophodna dokumentacija za osnivanje zadruge. Izrađeni su dokumenti kao što su Statut, Ugovori, Pravilnici i sl.

Na samom kraju projekta organizovana je završna konferencija na kojoj su prisustvovali donosioci odluka, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladine organizacije, ali i članovi potencijalnih energetskih zadruga.